مزایای خوراک اکسترود

در شرایطی که ماهی از خوراک اکسترود متعادل تغذیه کند به شرط تامین کافی اکسیژن در محیط آبی استخر ، امکان ذخیره انرژی بصورت چربی به حداقل ممکن میرسد یعنی سیستم متابولیسم ماهی در جهت تولید بافت و گوشت پیش میرود نه به سمت ذخیره چربی احشایی و احیانا کبدی. چون در این پروسه، خوراک […]