شرکت دانه طلایی

تولید کننده تخصصی خوراک آبزیان در غرب کشور

GFC3-خوراک کپور کشور عراق
خوراک ماهی کپور – صادراتی کشور عراق (پرواری3 – GFC3)
GFC1
خوراک ماهی کپور (پرواری1 – GFC1)
GFC1-خوراک کپور
خوراک ماهی کپور (پرواری1 – GFC1)
GFC2
خوراک ماهی کپور (پرواری2 – GFC2)
GFC3-خوراک کپور
خوراک ماهی کپور (پرواری3 – GFC3)
GFC4-خوراک کپور
خوراک ماهی کپور (پرواری4 – GFC4)
FFC1-2 - خوراک کپور
خوراک ماهی کپور(رشد1- FFC1)
FFC1-2 - خوراک کپور
خوراک ماهی کپور(رشد2- FFC2)