شرکت دانه طلایی

تولید کننده تخصصی خوراک آبزیان در غرب کشور

EXF1,2
خوراک ماهی قزل آلا – ویژه (رشد1 – EXF1)
EXF1,2
خوراک ماهی قزل آلا – ویژه (رشد2 – EXF2)
EXG2
خوراک ماهی قزل آلا (پرواری2 – EXG2)
GFC1-خوراک کپور
خوراک ماهی کپور (پرواری1 – GFC1)
GFC3-خوراک کپور
خوراک ماهی کپور (پرواری3 – GFC3)
GFC4-خوراک کپور
خوراک ماهی کپور (پرواری4 – GFC4)
FFC1-2 - خوراک کپور
خوراک ماهی کپور(رشد1- FFC1)
FFC1-2 - خوراک کپور
خوراک ماهی کپور(رشد2- FFC2)