شرکت دانه طلایی

تولید کننده تخصصی خوراک آبزیان در غرب کشور

EXG1
خوراک ماهی قزل آلا (پرواری1 – EXG1)
EXG2
خوراک ماهی قزل آلا (پرواری2 – EXG2)
EXG3
خوراک ماهی قزل آلا (پرواری3 – EXG3)
EXG4
خوراک ماهی قزل آلا (پرواری4 – EXG4)
EXF1
خوراک ماهی قزل آلا (رشد1 – EXF1)
EXF2
خوراک ماهی قزل آلا (رشد2 – EXF2)
GFC1
خوراک ماهی کپور (پرواری1 – GFC1)
GFC2
خوراک ماهی کپور (پرواری2 – GFC2)